I/ AHU LÀM LẠNH TRỰC TIẾP , HỆ GAS .

   

                                         Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến nhiệt độ đường ống
Cảm biến độ ẩm phòng 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió 1 1 1 1 1 1 1 1
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

II/ AHU CÓ ĐƯỜNG GIÓ HỒI , CÓ VAN GIÓ TƯƠI , KHÔNG GIÓ THẢI HỆ GAS .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió 1 1 1 1 1 1 1 1
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

III/AHU CÓ ĐƯỜNG GIÓ HỒI , KHÔNG GIÓ TƯƠI , KHÔNG GIÓ THẢI , HỆ GAS .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

IV/ AHU CÓ ĐƯỜNG GIÓ HỒI , GIÓ TƯƠI , GIÓ THẢI , HỆ GAS .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính 1 1 1 1 1 1 1 1
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

I/ AHU LÀM LẠNH TRỰC TIẾP , HỆ CHILLER .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến nhiệt độ đường ống
Cảm biến độ ẩm phòng 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió 1 1 1 1 1 1 1 1
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính 1 1 1 1 1 1 1 1
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

II/ AHU CÓ ĐƯỜNG GIÓ HỒI , CÓ VAN GIÓ TƯƠI , KHÔNG GIÓ THẢI , HỆ CHILLER .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió 1 1 1 1 1 1 1 1
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính 1 1 1 1 1 1 1 1
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

III/AHU CÓ ĐƯỜNG GIÓ HỒI , KHÔNG GIÓ TƯƠI , KHÔNG GIÓ THẢI , HỆ CHILLER .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính 1 1 1 1 1 1 1 1
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

IV/ AHU CÓ ĐƯỜNG GIÓ HỒI , GIÓ TƯƠI , GIÓ THẢI , HỆ CHILLER .

                                    Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 1 1
Damper van xả gió 1 1 1 1 1 1 1 1
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 1
Biến tần cho quạt 1 1 1 1
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính 1 1 1 1 1 1 1 1
Điện trở sưởi 1 1 1 1
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải

 

                                        Số lượng
Cảm biến nhiệt độ phòng 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến nhiệt độ đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến độ ẩm phòng đường ống 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến áp suất 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Damper van xả gió 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Contactor cho quạt 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Biến tần cho quạt 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Van nước AHU On/OFF or Tuyến tính 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điện trở sưởi 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Công tắc quá nhiệt 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Công tắc báo quạt chạy dừng 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Công tắc báo lọc bẩn 1 1 1 1 1 1 1 1 0
DOWNLOAD Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải