Results 169 - 192 of 278

A/RH1-xx-D

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm đường ống A/RH1-xx-D

A/RH1-xx-O

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm ngoài trời A/RH1-xx-O

A/RH1-xx-R

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm trong phòng A/RH1-xx-R.

A/RH2-D

Cảm biến độ ẩm lắp ống gió A/RH2-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH2-O

Cảm biến độ ẩm ngoài trời A/RH2-O. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH2-R

Cảm biến độ ẩm trong phòng A/RH2-R. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH2-RP-10'

Cảm biến độ ẩm đầu dò từ xa A/RH2-RP-10', sai số 2%

A/RH2-TT100-R

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trong phòng A/RH2-TT100-R

A/RH2-xx-RP-20'

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đầu dò từ xa A/RH2-xx-RP-10'

A/RH3-D

Cảm biến độ ẩm ống gió A/RH3-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH3-O

Cảm biến độ ẩm ngoài trời A/RH3-O. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH3-R

Cảm biến độ ẩm trong phòng A/RH3-R. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH3-SP

Cảm biến độ ẩm A/RH3-SP, sai số 3% Tín hiệu đầu ra 4-20mA

A/RH5-D

Cảm biến độ ẩm ống gió A/RH5-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH5-O

Cảm biến độ ẩm ngoài trời A/RH5-O. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/SCTA-200

Cảm biến dòng điện A/SCTA-200. Bộ cảm biến ACI với đầu ra ...

A/SCTA-5

Cảm biến dòng điện A/SCTA-5. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 4 ...

A/SCTA-50

Cảm biến dòng điện A/SCTA-50. Bộ cảm biến ACI với đầu ra ...

A/SCTE-250

Cảm biến dòng điện A/SCTE-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra ...

A/SCTE-50

Cảm biến dòng điện A/SCTE-50. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 0 ...

A/SCTV-50

Cảm biến dòng điện A/SCTV-50. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 0 ...

A/SUN SHIELD

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm A/SUN SHIELD

A/TUC2

Cảm biến nhiệt độ vi xử lý A/TUC2.

AFS-222

Công tắc chênh áp gió AFS-222