Modbus TCP - Lontalk Gateway

PrintEmail
Chuyển đổi giao thức giữa Modbus TCP và Lontalk.
Description

GW-BB2-10/100 chuyển đổi giữa gia thức Modbus TCP và Lontalk. GW-BB2-10/100 cho phép hoạt động ở 2 chế độ server hoặc client.

Reviews

There are yet no reviews for this product.