Modbus RTU to Lontalk Gateway

PrintEmail
Chuyển đổi giao thức Modbus RTU và Lontalk.
Description

GW-BB2-485 cho phép chuyển đổi giao thức Modbus RTU và Lontalk.Thiết bị có thể hoạt hoạt động ở chế độ master hoặc slave. GW-BB2-485 hỗ trợ Lonmark version 3.3

Reviews

There are yet no reviews for this product.