Results 1 - 21 of 21

Cảm biến nhiệt độ phòng

A/100-2W-R

Cảm biến nhiệt độ phòng A/100-2W-R, 100 Ohm

A/3K-SP

Cảm biến nhiệt độ A/3K-SP, 3KΩ

A/1.8K-R

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-R, 1.8KΩ

A/1.8K-SP

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-SP, 1.8KΩ

A/100-2W-SP

Cảm biến nhiệt độ A/100-2W-SP.

A/100-3W-R

Cảm biến nhiệt độ phòng A/100-3W-R

A/100-3W-SP

Cảm biến nhiệt độ A/100-3W-SP.

A/1K-2W-R

Cảm biến nhiệt độ phòng gắn tường A/1K-2W-R.

A/1K-2W-SP

Cảm biến nhiệt độ A/1K-2W-SP

A/1K-3W-R

Cảm biến nhiệt độ phòng A/1K-3W-R.

A/1K-3W-SP

Cảm biến nhiệt độ A/1K-3W-SP

A/20K-R

Cảm biến nhiệt độ A/20K-R, 20KΩ

A/20K-SP

Cảm biến nhiệt độ A/20K-SP, 20KΩ

A/2252-R

Cảm biến nhiệt độ phòng A/2252-R, 2252Ω

A/2252-SP

Cảm biến nhiệt độ A/2252-SP

A/3K-R, 3KΩ

Cảm biến nhiệt độ A/3K-R, 3KΩ

A/AN-R

Cảm biến nhiệt độ A/AN-R, 10KΩ

A/AN-SP

Cảm biến nhiệt độ A/AN-SP, 10KΩ

A/CP-R

Cảm biến nhiệt độ A/CP-R, 10KΩ

A/CP-SP

Cảm biến nhiệt độ A/CP-SP, 10KΩ

A/TUC2

Cảm biến nhiệt độ vi xử lý A/TUC2.