Results 1 - 9 of 9

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời

A/1.8K-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/1.8K-O-EH, 1.8KΩ

A/100-2W-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/100-2W-O-EH

A/100-3W-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/100-3W-O-EH

A/1K-2W-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/1K-2W-O-EH

A/20K-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/20K-O-EH, 20KΩ

A/2252-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/2252-O-EH.

A/3K-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/3K-O-EH, 3KΩ

A/AN-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/AN-O-EH, 10KΩ

A/CP-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/CP-O-EH, 10KΩ