Cảm biến nhiệt độ dùng cho hệ thống BMS và HVAC.

Loại cảm biến: RTDs, Thermistor, Transmitter, Semiconductor (Bán dẫn)