• Các giao thức Modbus hoặc BACnet® lựa chọn theo trường
  • Cấu hình USB qua kết nối USB-to-PC đơn giản
  • Màn hình LCD back-lit tùy chọn kiểm tra thiết lập và kiểm tra các giá trị thời gian thực
Results 1 - 1 of 1

Đồng hồ đo điện

Đồng hồ đo điện PowerScout

Đồng hồ đo điện PowerScout của ACI